چهارشنبه ٠٢ تير ١٤٠٠
کارگاه ها و سمینار ها
 

برگزاری کارگاه ها 

- بیش از 10 کارگاه یک روزه برنامه فرانک ، مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، تهران - دوره کشوری ضمن خدمت سازمان آموزش و پرورش استثنایی - دانشکده توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران - دوره کشوری ضمن خدمت کارشناسان مسئول ناشنوایان استانها و ... 

- کارگاه سمعک /کاشت حلزون برای والدین کودکان کم شنوا،مرکزفرانک (1393)

- بیش از 25 کارگاه گفتارنشانه دار فارسی ، مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، تهران - دوره کشوری ضمن خدمت سازمان آموزش و پرورش استثنایی- دانشکده توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران - دوره کشوری ضمن خدمت کارشناسان مسئول ناشنوایان استانها -کارشناسان و مربیان کودکان کم شنوا استان آذربایجان غربی، گرگان، البرز - دانشگاه خوارزمی - مرکز فرانک و ...

- کارگاه های قصه گویی ویژه کودک کم شنوا، مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -کنگره گفتاردرمانی ایران - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دانشگاه علامه طباطبایی و ...

- کارگاه های مشاوره برای خانواده های کودکان کم شنوا، کارشناسان سازمان بهزیستی - کارشناسان سازمان آموزش و پرورش استثنایی - کنگره شنوایی شناسی ایران و ...

- کارگاه آموزش و توانبخشی کودکان نابینا ناشنوا، کارشناسان سازمان آموزش و پرورش استثنایی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

رییس / دبیر علمی سمینارها

- سمپوزیوم  FCEI-IRAN  مداخله زودهنگام خانواده محور برای کودکان ناشنوا/کم شنوا (1395)


- سمینار تشخیص و مداخله زودهنگام برای کودکان با نیازهای ویژه (1394)


- سمینارمدرسه و کودک با نیازهای ویژه (1391)


- سمینار کودک کم شنوا (1390)


- همایش نقش و اهمیت یکپارچگی حسی دردرمان اختلالات رشدی با تاکید بر sound Therapy (بهمن 1381)

- همایش غربالگری شنوایی،شناسایی و مداخله زودهنگام در کودکان دچار نقص شنوایی (اردیبهشت 1381)

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی