چهارشنبه ٠٢ تير ١٤٠٠
لینک ها
 

سایت:

مرکز فرانک (ویژه کودکان کم شنوا و خانواده):

 www.faranakclinic.com 

  
روش کیود(گفتارنشانه دار فارسی):

facebook.com/drmovallali 

www.persiancuedspeech.ir

برنامه فرانک (نسخه فارسی برنامه مامان غازه):

http://faranak-Movallali.blogfa.com 

facebook.com/faranakclinic

همه چیز در مورد کم شنوایی:

http://drmovallali.mihanblog.com

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی