پنج شنبه ٠٧ مرداد ١٤٠٠
سوابق اجرایی
 

سوابق اجرایی:

دانشیار مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (ازابتدای 1395)

موسس شرکت "فرانک میرزاحسابی" زیر نظر مرکزرشد و فناوری ، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی

و توانبخشی (ازسال 1394 تاکنون)

موسس مرکزفرانک ، ویژه کودک کم شنوا و خانواده (ازسال 1393 تاکنون)

مدیر اطلاع رسانی و ارتباطات پزشکی ،معاونت تحقیقات و فناوری ، دانشگاه علوم بهزیستی

و توانبخشی(1392 تاکنون)

استادیار مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(1388تاکنون)

استادیار گروه آموزشی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه علوم بهزیستی

و توانبخشی(1384 تاکنون)

کارشناس گروه آموزشی مدیریت توانبخشی ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(1381 تا 1384)

کارشناس گروه آموزشی ناشنوایان ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(1380تا 1381)

کارشناس مدیر کل بهزیستی استان تهران(1379تا1380)

 

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی