پنج شنبه ٠٧ مرداد ١٤٠٠
سوابق پژوهشی
 

مقالات پژوهشی 

لینک مقالات

مقالات علمی ترویجی

 لینک مقالات

مقالات در کنگره ها و سیمنار ها

لینک مقالات

طرح های پژوهشی 

- انطباق و تعیین ویژگی های روان‌سنجی آزمون Common Object Token (COT) test در کودکان کاشت حلزون (1395)

- بررسی تاثیر آموزش روش های مدیریت رفتار به مادران کودکان ناشنوا بر بهبود شیوه های والدگری و کاهش پرخاشگری و رفتار های قانون شکنانه در فرزندانشان (1394 - 1395)

- بررسی روایی و پایایی پرسشنامه  نیمرخ حسی  دان فرم مدرسه (1394 - 1395)

- دانش آموزان با ناتوانی های  جسمی- حرکتی: نیاز ها و مشکلات (1394 - 1395)

- بررسی اثر بخشی آموزش روش های مقابله با استرس بر سلامت روانی، کیفیت زندگی، افسردگی و استرس والدگری مادران کودکان ناشنوا(1394)

- مقایسه کیفیت زندگی سالمندان سالم ودارای آسیب شنوایی (1394)

- اثربخشی روان نمایشگری (سایکودراما) بر کاهش رفتارهای مخاطره جویانه درنوجوانان 16- 14 سال (1394)

- تهیه نرم افزار آموزشی گفتار نشانه دار زبان فارسی و اثر آن بر یادگیری گفتار نشانه دار کودکان کم شنوا، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران

(1391)

- اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت بر تنیدگی والدین کودکان دارای آسیب شنوایی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران (1391)

- تاثير آموزش رفتاري والدين در استرس والدگري ، کاهش رفتارهاي بروني سازي شده و افزايش عملکرد رفتاري کودکان مبتلا به اختلال  نارسايي توجه / فزون - کنشي

، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران (1391)

- تدوين وب سايت گفتارنشانه اي براي خانواده هاي كودكان كمشنوا، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران (1390)

- اثربخشی آموزش نظريه ذهن بر ارتقاء سطوح نظريه ذهن دانش آموزان كم توان ذهني آموزش پذير، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران (1389)

-بررسی وضعیت اشتغال ناشنوایان عضو کانون ناشنوایان شهر تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران (1387)

- بررسی تاثیر مشاوره بر سلامت روانشناختی والدین کودکان کم شنوا، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران (1386)

- بررسی تاثیر کاشت حلزون بر کیفیت زندگی والدین کودکان کمشنوا (1388)

- بررسی روایی و اعتبار مقیاس بین المللی لایتر در ناشنوایان (1388)

- ساخت آزمون لب خواني شماره 2 سارا (1379)

- غربالگري شنوايي نوزادان 3 بيمارستان شهر تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران (82-1381)

- همكاري در طرح آموزش لبخواني به كودكان ناشنوا (1382)

- تعيين ميزان شيوع نوروپاتي شنوايي در مدارس باغچه بان (1382)

 

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی