سه شنبه ٠١ تير ١٤٠٠
مقالات پژوهشی
 

 

- N Adibsereshki, AM Vernosfaderani, G Movallali  ( 2015)The Effectiveness of Life Skills Training on Enhancing the Social Skills of Children With Hearing Impairments in Inclusive Schools, Childhood Education,

 

- Demehri F , Movallali G  , Ahmadi V.(2015) A Study of Relationship between Early Maladaptive Schemas Self-Concept and Behavioral Problems among Deaf Adolescences and Adolescences with Visual Impairment in YAZD City, Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences

- Movallali G, Parhoon K , sharifi  A, Mahvash A , Mohamadnezhad E (2015) Educational Needs Assessment of Student with Hearing loss from their parents' the point of view, International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, Vol. 4, No. 4.

 

- Parhoon K , Movallali G,  Hassanzade S, Mohamadnezhad E (2015) Survey the Knowledge and performance Regular and itinerant teachers of Students with hearing impairment and Prioritize Educational Needs Assessment

 

-گیتا مولّلی ، محسن امیری(1394) ،تاثیر آموزش والدین رفتاری به مادران کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی بر کاهش رفتارهای ناسازگارانه و پرخاشگری فرزندانشان،  فصلنامه علمی پژوهشی کودکان استثنایی، شماره13، ص44-26.

 

- گیتا مولّلی، حجت پیرزادی(1394) ،تاب آوری و کم شنوایی،  فصلنامه طب توانبخشی، سال 4شماره2، ص158-144.

 

- گیتا مولّلی ،سیده سمیه جلیل آیکنار،محمد عاشوری(1394) ،بررسی اثربخشی بازی درمانی گروهی بر مهارتهای اجتماعی کودکان پیش دبستانی آسیب دیده شنوایی،  فصلنامه توانبخشی، شماره66، ص85-76.

 

- شکوفه میرزاآقابیک،گیتا مولّلی ،محمد طاهری، سلیمه جعفری(1394) ،بررسی اثربخشی گفتارنشانه دار بر مهارتهای زبانی حفظ موضوع،اطلاعات اصلی و توالی وقایع داستان در دانش آموزان کم شنوای پیش زبانی با عمل کاشت حلزون دیرهنگام ،  فصلنامه توانبخشی، شماره66، ص17-10.

 

-N Adibsereshki, M Shaydaei, G Movallali,(2015)The effectiveness of emotional intelligence training on the adaptive behaviors of students with intellectual disability, International Journal of Developmental Disabilities Vol 0, No 0

 

-               Movallali G., Rostami M. ,Jafarian-Dehkordi F.,Alkasir E., Veisi N.(2015)Impulsivity and Adjustment in Students with Mathematics Learning Disability: The Benefits of Emotional Self-Regulation Strategies , ,IOSR Journal of Humanities and Social Science(IOSR-JHSS),Vol 20 ,Issue 7,VerI, PP 46-53.

 

-               Movallali G., Amiri M.,Yousefi-Afrashteh M.,Morovatti Z.(2015)Parental Stress and Mental Health in Mothers of Children with Hearing Impairment:The Effectiveness of a Behavioral Training Program , ,IOSR Journal of Humanities and Social Science(IOSR-JHSS),Vol 20 ,Issue 7,VerV, PP 89-95.

 

-               Sharifi M., Younesi SJ.,Movallali G.,Mohammad-Aminzadeh D.,Rostami M. (2015)Needs and Problems of Students with Physical-Motor Disabilities in Transportation,Communication,Bullying and Leisure-Time,Asian  Journal of Education and e-Learning,Vol 3 ,Issue 4, PP 297-305.

 

-               Movallali G.,Kheiri M..(2015)Evaluation of the Effectiveness of Persian Cued Speech Software on Speech Skills of Preschool Children with Hearing Impairment, Journal International Academic Research for Multidisciplinary,Vol 3 ,Issue 6, PP 113-128.

 

-               Movallali G.,Poorseyed S.(2015)Attachment Styles and Perceived Parenting Styles:A Comparison of Hearing Impaired Adolescents and Normal Adolescents , Journal of Social Sciences and Humanity Studies,Vol 1 ,Issue 3, PP 7-12.

 

-            Movallali G.,Ashori M.,Jalil-Abkenar S., Salehy Z.(2015)Effect of Life Skills Training on Social Skills of Hearing Impaired Students ,IOSR Journal of Research and Methods in Education (IOSR-JRME),Vol 4 ,Issue 5,,Ver II, PP 28-34.

 

-            Movallali G.,Amiri M.,Yousefi-Afrashteh M., Morovati Z.(2015)Parental Stress and Mental Health in Mothers of Children with Hearing Impairment: The Effectiveness of a Behavioral Training Program,IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS),Vol 20 ,Issue 7, PP 89-95.

 

-            Movallali G.,Shakouri M., Taheri M., Arefi M.,Salehy Z.(2015) Persian Cued Speech:The Effect on Phonological Combination and Segmentation Skills of Children with Intellectual Disability,European Scientific Journal,Vol 11 ,No 8, PP 190-200.

-           

Movallali G.,Dousti M., Abedi-Shapourabadi S.(2015) The effectiveness of Positive Parenting Program(Triple P) on Mental Health ofParents of Hearing Impaired Children,J Appl Environ Biol Sci,Vol 5 ,Issue 5S, PP 286-290.

 

-         Karkhaneh M., Movallali G.,Ali-Mohammadi M.,Salehy Z..(2015) Effectiveness of Encouragment Training in Alleviating Depression among Mothers of Children with Hearing Impaiment ,Asian Journal of Social Sciences and Management Studies,Vol 2 ,No 2, PP 53-57.

 

-               Mirza-aghabeyk SH. ,Movallali G.,Taheri M., Esteki M.(2015) The effect of Cued Speech on story retelling in late implanted prelingual hearing impaired students,Aud Vest Res,Vol 24 ,Issue 1,p25-30.

 

-محمود منصوری بیدخوانی، گیتا مولّلی ، کامبیز کامکاری(1393) ،مقایسه هوش کودکان کم شنوا با سطح هنجار جامعه با نسخه نوین هوش آزمای تهران-استنفوردبینه،  دو فصلنامه شنوایی ،گفتار و زبان، دوره دوم، شماره اول، ص46-39.

- گیتا مولّلی ، فاطمه نیکخو(1393) ،کاربرد روش تفکیکی رفتارهای دیگر برای درمان اختلال پرخاشگری یک دانش آموز کم شنوا،  دو فصلنامه شنوایی ،گفتار و زبان، دوره دوم، شماره اول، ص59-55.

- محمد رستمی ، سید جلال یونسی، گیتا مولّلی ، داریوش فرهود ، اکبر بیگلریان (1393)،بررسی اثر توانبخشی روانی مبتنی بر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر افزایش شادکامی نوجوانان کم شنوا،  شنوایی شناسی- دوره 23، شماره 3، ص39-45.

- گیتا مولّلی ، مریم شکوری،مرضیه عارفی،محمد طاهری(1393) ،آیا گفتارنشانه دار می تواند مهارت آگاهی هجایی کودکان کم توان ذهنی را افزایش دهد؟،  دو فصلنامه شنوایی ،گفتار و زبان، دوره دوم، شماره اول، ص54-47.

 

- گیتا مولّلی ، معصومه ایمانی (1393) ،رشد هیجانی در کودکان کم شنوا:بیانات چهره ای،بازشناسی هیجانی،قواعد تظاهر،هیجانات آمیخته و نظریه ذهن خوانی،  شنوایی  شناسی، دوره 23، شماره 6، ص16-1.

 

- سیدزهرا سید نوری ، عباسعلی حسین خانزاده،سیدموسی کافی ،گیتا مولّلی ، رقیه کریمی(1393) تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی برحرمت خود و خودپنداشت دانش آموزان نارساخوان،  مجله مطالعات ناتوانی، دوره 4، شماره 9، ص52-44.

 

- کمال پرهون ، مظاهر بداغی ،گیتا مولّلی ، سعید حسن زاده، کورش امرایی(1393) نیازسنجی آموزشی معلمان عادی و رابط کودکان با آسیب شنوایی در مدارس فراگیر،  مجله مطالعات ناتوانی، دوره 4، شماره 8، ص11-1.

 

 

-گیتا مولّلی ، فاطمه ترابی ، الهام توکلی(1393) ،مروری بر مطالعات پیرامون مشکلات رفتاری افراد کم شنوا،  شنوایی شناسی- دوره 23، شماره.5، ص26-14.

 

- محمد رستمی، سید جلال یونسی، گیتا موللی،  داریوش فرهود، اکبر بیگلریان (1393)بررسی اثر توانبخشی مبتنی برآموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر افزایش شادکامی نوجوانان کم شنوا،شنوایی شناسی، دوره 23،شماره 3،ص45-39.

 

- محبوبه خیری، گیتا موللی  (1393)بررسی اثر بخشی  استفاده از نرم افزار گفتارنشانه دار برمهارت بیان اسامی درکودکان کم شنوا،آسیب  شناسی گفتار وزبان، دوره 1،شماره 3،ص50-41.

 

- Movallali G.,  Amiri M. ,  Motavallipor A. ,  Salehy Z.(2014)  The Effects of Behavioral Parent Training to Mothers of Children with ADHD in Reducing Parental Stress and Behavior Problems among their Children. IJIRS (International Journal of Innovative Research and Studies), Vol 3,Issue6,pp 98-115.

 

-Movallali G., Sajedi F. (2014) Developing A Bilingual “Persian Cued Speech” Website for Parents and Professionals of Children with Hearing Impairment.. Iranian J Publ Health, Vol. 43, No.3, Mar 2014, PP 367-371.


 

- Rostami M., Younesi J., Salehy Z. , Movallali G.(2014 ) Mental Rehabilitation based on Positive Thinking Skills Training on Increasing Happiness Hearing-Impaired Adolescents.. JIARM (Journal of International Academic Research for Multidisciplinary),Vol 2,Issue 5,p 389- 396.   http://www.jiarm.com

 

- Aslani L. , Azkhosh M., Movallali G., Younesi  S.J., Salehy Z.  (2014) The Effectiveness of Resiliency Training Program on the Components of Quality of Life in Mothers with Hearing-Impaired Children IOSR (International Organization of Scientific Research),Vol 4 ,Issue 3,Ver.III,p 62-66.   http://www.iosrjournals.org/iosr-jrme/pages/v4-i3.v.3.html

 

- Parhoon K. , Movallali G., Hassanzadeh  S., Moravej M.(2014) Attitude of  Regular and Itinerant Teachers towards the Inclusion of Hearing Impairment Children,IRJ (Iranian Rehabilitation Journal ,Vol 12,No 22,p 22-28.

 

 - Parhoon K. , Hassanzadeh  S., Parhoon H., Movallali G.(2014) Educational Needs Assessment of students with Hearing Impairment in Inclusive Schools, International  Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, Vol 3,No 2,p 35-44.

 

-Tayyebi Ramin Z,Dadkhah A,Bahmani B, Movallali G. (2014) Effectiveness of group Logo Therapy on increasing the Quality of the Mothers’ life of Hearing Impaired Children, Applied Psychology,Vol 6,p 18-26.

 

- Rostami M., Bahmani B., Bakhtyari V., Movallali G. (2014 ) Depression and Deaf Adolescents, IRJ (Iranian Rehabilitation Journal),Vol 12,No 19,p 43-53. 

 

- Rostami M Movallali G., Younesi J., Abbasi S. (2014) Mental rehabilitation based on positive thinking skills training on increasing happiness of boy hearing impaired adolescents. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences,Vol 4,Issue 2,p 290-294. Online International Journal Available at http://www.cibtech.org/jls.htm.

 

- Parhoon K., Parhoon H., Movallali G.(2014).Effectiveness of Training Sensory Stimulation on Gross Motor Skills of 5-7 Years Old Children with Down syndrome.  International Journal of Academic Research in Psychology, Vol. 1, No. 1,p 18- 27.

 

- ساناز جاویدنیا ، کامبیز کامکاری ، گیتا موللی (1392 بهار و تابستان) بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه نوین هوش آزمای تهران-استانفورد-بینه در کودکان با تشخیص نارساخوانی،مجله مطالعات ناتوانی،دوره 3،شماره1، 51-44.

 

- گیتا موللی ، مهدی عبدالله زاده رافی ، شهروز نعمتی (1392) مقایسه سلامت عمومی  مادران کودکان کم شنوا و شنوا، شنواییشناسی، دوره، شماره42، ص39-33..

 

-مریم شکوری، گیتا موللی ، مرضیه عارفی،محمد طاهری (1392) تاثیر آموزش گفتارنشانه دار بر آگاهی واج شناسی کودکان کم توان ذهنی، مجله مطالعات ناتوانی، دوره3، شماره3، ص60-50.

 

-زهرا قدبیگی فیروزه ،ساجدی ، اکبر بیگلریان ، گیتا مولّلی  ، سپیده نازی (1392) ارزیابی سطح مهارتهای تکامل فردی-اجتماعی کودکان مبتلا به فنیل کتونوری تحت رژیم درمانی از بدو تولد،مجله توانبخشی،دوره 14 ،شماره 2،ص46-53.

 

- گیتا موللی، سیده سمیه جلیل آبکنار، محمد عاشوری (بهار و تابستان1392) ،بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کفایت اجتماعی دانش آموزان کم شنوا.. دوفصلنامه پژوهش های شنوایی، گفتار و زبان. شماره1/ دوفصلنامه ،ص48-41.

 

 

- گیتا مولّلی ، کمال پرهون ، نعیمه دانشمندان (1392تابستان )لب خوانی و ادراک گفتار دانش آموزان کم شنوای مدارس ویژه کم شنوایان شهر تهران،مجله توانبخشی،شماره 2  ،ص 29-37 .

 

-Movallali G,Sajedi F (2013) A Persian Cued Speech Website from the Deaf Professionals’ Views,IRJ(Iranian Rehabilitation Journal), Vol 11,No 18,16-21.

 

-Mahvash-Varnosfaderani A.,Movallali G.(2013)The effectiveness of Social Skill Training on Hearing Impaired Students, Zahedan Journal of Research in Medical Sciences,Vol 16,No 9,PP 79-82.

 

-Mahvash-Varnosfaderani A.,Movallali G.( 2013)The effectiveness of life skills training in hearing impaired students for the reduction of social phobia,Iranian Journal of Clinical Psychology,Vol 1,No 2,36-41.

 

-Sajedi F,Nazi S,Rohani F,Biglarian A,Movallali G (2013) Problem-Solving skills in children with early treated phenylketonuria ,IRJ(Iranian Rehabilitation Journal),Vol 11,No 18,41-45.

 

 

- گیتا مولّلی، مهدی عبدالله زاده رافی (1391) گفتارنشانهای: دسترسی کامل به زبان گفتاری برای افراد کمشنوا، شنواییشناسی، دوره 21، شماره 2، ص 18-1.

 

- عباس مهوش ورنوسفادرانی ، نرگس اديب سرشكي ، گيتا موللي (1391)، تأثير آموزش مهارت‌هاي زندگي بر ميزان مهارت‌هاي اجتماعي دانش‌آموزان کم‌‌شنواي فراگير، پژوهش درعلوم توانبخشی دوره 8، شماره3، ص 488-477.

 

- نعیمه دانشمندان ، رباب تیموری ، سمانه حسین زاده ، گیتا مولّلی  ، پوپک ایزدی (1391)بررسی شکایت ازبیماری های گوش خارجی و گوش میانی در کودکان کم شنوای حسی عصبی و ارتباط آن با شکایت از سمعک،مجله توانبخشی،دوره 13،شماره 5،ص24-18.

 

- سیده سمیه جلیل آبکنار، محمد عاشوری ،گیتا موللی (1391 اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی در بهبود مهارتهای حل مساله ریاضی در دانش آموزان دختر کم توان ذهنی پایه سوم راهنمایی.  پژوهش درعلوم توانبخشی،سال8،شماره3،ص 11-1.

 

-Movallali, G (2011), Persian Cued Speech: The Effect on the Perception of Persian Language Phonemes and Monosyllabic Words with and without Sound in Hearing Impaired Children,IRJ( Iranian Rehabilitation Journal) Vol 11, No 14, 49-55.

 

-Alibeik H, Angaji SA, Pouriamanesh S, Movallali G (2011) The Correlation Between Left-sidedness and Intelligence as an Advantage for Persistence of Left-handed Frequency in Human Evolutionary Pathway. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(6): 1517-1524.

 

- گیتا مولّلی  ، سید مجید میرخانی ، شهروز نعمتی ، مریم مللی (1390) بررسی وضعیت اشتغال اعضای کانون ناشنوایان شهر تهران، دوفصلنامه شنواییشناسی، شماره 36، ص38.

 

- گیتا مولّلی  ، غلامعلی افروز ، سعید حسن زاده ،بهرام ملکوتی،مهدی عبدالله زاده رافی (1390)، ادراک گفتار کودکان دبستانی با آسیب شنوایی: بررسی اثربخشی گفتارنشانهای فارسی، فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی، سال 11، شماره4، ص342-335.

 

- سیده سمیه جلیل آبکنار ، گیتا مولّلی  ،نرگس ادیب سرشکی،محمد عاشوری ، (1390)مقایسه اثربخشي آموزش راهبردهاي شناختي-فراشناختی مبتنی بر مهارتهای حل مسأله رياضي در دانش‌آموزان دختر كم‌توان ذهني پايه سوم راهنمايي، پژوهش درعلوم توانبخشی دوره 12، شماره 4، ص67-57.

 

- اکرم پرند ، گیتا مولّلی  (1390) تاثیر آموزش مدیریت استرس بر سلامت روان مادران کودکان با آسیب شنوایی، فصلنامه خانواده پژوهی، شماره 25، بهار 1390، ص25-34.

 

- سمیه انصاری نژاد ، گیتا مولّلی  ، نرگس ادیب سرشکی (1390) اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر ارتقا سطوح نظریه ذهن دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزشپذیر، پژوهشهای روانشناسی بالینی و مشاوره، شماره1، دوره2 ص، 120-105.

 

 

- محمد طاهري ، معصومه پورمحمدرضاي تجريشي ، گيتا موللي، مهدي رهگذر ، بهار عرشي (1389) رابطه سبك دلبستگي مادران و بلوغ اجتماعي دانش آموزان پسر عقب مانده ذهني (1387- دوره راهنمايي شهر شيراز سال تحصيلي 88)، فصلنامه حكيم، دوره 13،شماره 2، ص 36-29.

 

- باقر غباری بناب ، اکرم پرند، گیتا مولّلی ، عباسعلی حسین خانزاده فیروزجاه( 1388) بررسی میزان شیوع مشکلات رفتاری دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران، پزوهش در حیطه کودکان استثنایی،سال 9، شماره 3، ص -238-223.

 

- مهشید فروغان ، گيتا موللي ، مجید سلیمی ، سعید اسد ملایری(1388) ، بررسی تاثیر مشاوره بر سلامت روانی والدین کودکان کمشنوا، مجله شنواییشناسی، دوره 18 شماره 2-1،ص 11-1.

 

- گيتا موللي ، شهروز نعمتي (1388) مشكلات فراروي والدين در پرورش فرزندان كمشنوا، دو فصلنامه شنواییشناسی، شماره32، ص1.

- لطفی یونس ، موللي گيتا (1384) غربالگری شنوایی نوزادان در بیمارستانهای هدایت و میلاد شهر تهران، دو ماهنامه دانشور پزشکی، شماره 58، ص 45.

 

- گيتا موللي ، آموزش مهارت لبخواني (گفتارخواني)، (1383). دوفصلنامه شنواييشناسي، شماره 22، ص 45.

 

- گيتا موللي ، اكبر بيگلريان (1382) هنجاريابي آزمون لبخواني سارا (شماره 2) برروي بزرگسالان شنوا فصنامه توانبخشي، سال چهارم، شماره 13، تابستان.

 

- گيتا موللي (1379). آزمون لب خواني سارا: ساخت، ‌ارزشيابي و اجرا بر روي بزرگسالان دچار ضايعه شنوايي اكتسابي، فصلنامه توانبخشي.

 

- گيتا موللي ، عبدالله موسوي(1381) مروري برنيم قرن پژوهش پيرامون گفتارخواني، فصلنامه علمي شنواييشناسي، شماره 18 و 19، پائيز و زمستان،ص76-65.

 

The Effectiveness of Life Skills Training on the Social Competency of Hearing-impaired Students.  Gita Movallali, Somaye Jalil Abkenar , Mohammad Ashouri. Journal of research in hearing, speech and language. 1(1); 41-41. 2013. Jslhr.pubs.asha.org

 

Survey the Knowledge and performance Regular and itinerant teachers of Students with hearing impairment and Prioritize Educational Needs Assessment. Kamal, paraoon, Gita, Movallali, Saeed, Hasanzadeh. Impress in:  journal.atu.ac.ir/content.php?pagename=journal&journal_id=12 

 

The effectiveness of positive thinking skills training on increasing happiness girl hearing impaired adolescents. Mohammad Rostami , Seyyed-Jalal Yunesi , farzaneh bayat- shahbazi,  shafigh mehraban, Guita Movallali , dariush farhood, akbar biglarian.  Impress in  Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology

 

Depression and suicide in hearing impaired adolescent. Milad Esmaili-Jamkarani1, Mohammad Rostami1, Guita Movallali*, Driush Farhood. Impress in Iranian Journal of Exceptional Children

 

Assessment happiness in hearing impaired adolescents with Cochlear Implant. Mohammad Rostami, Seyyed-Jalal Yunesi, Guita Movallali, dariush farhood, rezgar rostami,  saeid abbasi, akbar biglarian, Impress in Iranian Journal of Exceptional Children

 

- میلاد اسماعیلی جمکرانی، محمد رستمی، گیتا موللی  ، داریوش فرهود ،افسردگی و خودکشی در نوجوانان با آسیب شنوایی،

 

- محمد رستمی ، سید جلال یونسی ، فرزانه بیات شهبازی ، شفیق مهربان ، گیتا موللی ، داریوش فرهود ، اکبر بیگلریان ،بررسی اثر بخشی آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی بر افزایش شادکامی نوجوانان کم شنوای دختر،. زیر چاپ در مجله روانشناسی کودک و نوجوان ملایر

 

- کمال پرهون، گیتا موللی  سعید حسن زاده، بررسی دانش و عملکرد عادی و رابط دانش آموزان با آسیب شنوایی در مدارس فراگیر شهر تهران و اولویت بندی نیاز های آموزشی آنان.  . زیر چاپ در مجله: journal.atu.ac.ir/content.php?pagename=journal&journal_id=12 

 

- مولّلی  گیتا ، افروز غلامعلی ، حسن زاده سعید ، ملكوتي بهرام (1389) تاثير گفتار نشانه‏اي فارسي بر بهبود امتياز تمايز گفتار كودكان كم‏شنوا، دو فصلنامه شنوايي شناسي، شماره 34، ص 39.

 

- Sajedi F, Nazi S, Rohani F,Biglarian A,Movallali G,Ghadbeigi Z(2013) Problem-solving skills level in children with early treated Phenylketonuria, Iranian  Rehabilitation Journal ,11,18,81-90

 

-Movallali G, Mahvash A (2013)Social phobia in Hearing impaired students and the effectiveness of social skills training on reduction of social phobia, Iranian  Rehabilitation Journal ,11,18,31-40. 

 

- Lotfi Y, Movallali G, A Universal hearing Screening (UNHS)in Iran. 2007, Iranian Rehabilitation Journal.

 

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی