سه شنبه ٠١ تير ١٤٠٠
کتاب های زیر چاپ
 

سري كتابهاي آشنايي با ناتوانيها:

گیتا موللی، بعضي از بچه ها ناشنوا هستند، انتشارات رشد فرهنگ، در دست چاپ

گیتا موللی، بعضي از بچه ها نابينا هستند، انتشارات رشد و فرهنگ، ‌در دست چاپ

  گیتا موللی، بعضي از بچهها اوتيسم دارند، انتشارات رشد و فرهنگ، ‌در دست چاپ

گیتا موللی ، بعضي از بچه ها بريس پا دارند، انتشارات رشد و فرهنگ، ‌در دست چاپ

موللی گیتا، بعضي از بچه ها صندلی چرخدار دارند، انتشارات رشد و فرهنگ، ‌در دست چاپ.

 


سری داستانهای کودکانه پیرامون کم شنوایی شامل:   

 گیتا موللی، گوشهای النا (یا چطور من بهترین خواهر بزرگ دنیا شدم)، تهران، انتشارات رشد فرهنگ، در دست چاپ

 - موللی گیتا، من استثنایی نیستم، تهران، انتشارات رشد فرهنگ، در دست چاپ.

 

مجموعه كتاب كودكان كمشنوا و خانواده:راهنمای معلمان و والدین ،شامل:

- موللی گیتا، سمعكهاي من، ‌راهنماي كودكان دچار كمشنوايي، تهران، انتشارات دانژه، در دست چاپ.

- موللی گیتا، دستگاه اف ام، راهنماي والدين كودكان دچار كمشنوايي، تهران، انتشارات دانژه، در دست چاپ.

- موللی گیتا،  دستگاه اف ام، راهنماي كودكان دچار كمشنوايي، تهران، انتشارات دانژه، در دست چاپ.

- موللی گیتا،  آشنايي با كمشنوايي و سمعك، راهنماي خانوادهها، تهران، انتشارات دانژه، در دست چاپ.

- موللی گیتا، آشنايي با كمشنوايي و سمعك، راهنماي والدين، تهران، انتشارات دانژه، در دست چاپ.

- موللی گیتا، آشنايي با كمشنوايي و سمعك، راهنماي معلم، تهران، انتشارات دانژه، در دست چاپ.

 

سری کتابهای آگاهی بخشی کودکان:

-موللی گیتا، جدایی مامان خرسه و بابا خرسه،  انتشارات رشد، در دست چاپ..

-موللی گیتا،  خداحافظ لوزه های من،  انتشارات رشد، در دست چاپ..

-موللی گیتا، دلم برات تنگ شده(برای کودکان در حال سوگ)، انتشارات رشد، در دست چاپ..

-موللی گیتا، گوش علی آب آورده است!  ، انتشارات رشد، در دست چاپ..

-موللی گیتا، لازم است من هم به بیمارستان بروم؟،  انتشارات رشد، در دست چاپ..

-موللی گیتا، لاکی به بیمارستان می رود، انتشارات رشد، در دست چاپ..

-موللی گیتا، مامان من کار می کنه !، انتشارات رشد، در دست چاپ..

-موللی گیتا، هلن کلر جوان، انتشارات رشد، در دست چاپ

 

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی