مرحومه فاطمه فرانک میرزاحسابی (1390-1325) برادرزاده پروفسور حسابی ،روانشناس و شاغل در درمانگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بالاتر از همه بهترین و مهربان ترین مادر بود.یاد ونامش گرامی.

شیشه پنجره را باران شست

                            از دل من اما چه کسی نقش تورا خواهد شست....

                                                                                                            دکترگیتامولّلی